2020 წელი

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების 2020 წლის კონსოლიდირებული (ნაერთი) ფინანსური ანგარიშგება

უკან