2023 წელი

2023 წლის ცენტრალური (სახელწიფო), ავტონომიური რესპუბლიკებისა და ადგილობრივი თვითმართველობების ბიუჯეტების კონსოლიდირებული (ნაერთი) ფინანსური ანგარიშგებები

უკან

 

კონსოლიდირებული (ნაერთი) ფინანსური ანგარიშგების პაკეტში გაერთიანებულია შემდეგი ანგარიშგებები და დანართები: