2019 წელი

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების 2019 წლის კონსოლიდირებული (ნაერთი) ფინანსური ანგარიშგება

უკან