2016 წელი

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების 2016 წლის კონსოლიდირებული (ნაერთი) ფინანსური ანგარიშგება

უკან