2015 წელი

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების 2015 წლის კონსოლიდირებული (ნაერთი) ფინანსური ანგარიშგება

უკან