2017 წელი

საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების 2017 წლის კონსოლიდირებული (ნაერთი) ფინანსური ანგარიშგება

უკან