2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ - ოქტომბრის შესრულების ანგარიშგება