ხშირად დასმული კითხვები (FAQ)

აღრიცხვა-ანგარიშგება
დაბრუნება
 • შეკითხვა: რომელია საჯარო სექტორში აღრიცხვა-ანგარიშგების მარეგულირებელი ორგანო?
 • პასუხი: საჯარო სექტორში (როგორც სახელმწიფო, ასევე ავტონომიური რესპუბლიკების ბიუჯეტებისა და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფ ორგანიზაციებში) აღრიცხვა-ანგარიშგების რეგულირება ხორციელდება საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის მიერ, რომლის კომპეტენციაში შედის საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების საერთო მეთოდოლოგიის, დებულებების, ინსტრუქციების, მეთოდური მითითებების, ბუღალტრული აღრიცხვის დოკუმენტების და ანგარიშგების ფორმების, ნორმებისა და წესების პროექტების შემუშავება.
 • შეკითხვა: რომელი ნორმატიული აქტით ხელმძღვანელობენ სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციები ბუღალტრული აღრიცხვის საწარმოებლად და ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად?
 • პასუხი: სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციები ბუღალტრული აღრიცხვის საწარმოებლად და ფინანსური ანგარიშგების მოსამზადებლად ხელმძღვანელობენ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციით „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“.
 • შეკითხვა: რომელი ნორმატიული აქტებით ხელმძღვანელობენ ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციები აღრიცხვის და ანგარიშგების მიზნებისათვის?
 • პასუხი: ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციები ბუღალტრული აღრიცხვის და ანგარიშგების მიზნებიასთვის ხელმძღვანელობენ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციით „ავტონომიური რესპუბლიკის და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ“ და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 16 აპრილის №364 ბრძანებით დამტკიცებული „ავტონომიური რესპუბლიკის და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული ანგარიშგების ფორმებით”.
 • შეკითხვა: რომელ ორგანიზაციებზე ვრცელდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანებით დამტკიცებული „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ ინსტრუქციით განსაზღვრული მოთხოვნები ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოებასა და ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაზე?
 • პასუხი: საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის №429 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციით „საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის და ფინანსური ანგარიშგების შესახებ“ განსაზღვრული მოთხოვნები ვრცელდება საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ დაფუძნებულ ან/და მის მიმართ ანგარიშვალდებულ/მისი კონტროლისადმი დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებზე, აგრეთვე სხვა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე/არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებზე, თუ ისინი არიან სახელმწიფო ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში ასიგნებების განკარგვის უფლებამოსილების მქონე ორგანიზაციები.
 • შეკითხვა: რომელ ორგანიზაციებზე ვრცელდება საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციით „ავტონომიური რესპუბლიკის და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ“ და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 16 აპრილის №364 ბრძანებით დამტკიცებული „ავტონომიური რესპუბლიკის და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული ანგარიშგების ფორმებით” განსაზღვრული მოთხოვნები აღრიცხვის და ანგარიშგების შესახებ?
 • პასუხი: საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1321 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქციით „ავტონომიური რესპუბლიკის და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ“ და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2008 წლის 16 აპრილის №364 ბრძანებით დამტკიცებული „ავტონომიური რესპუბლიკის და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციების ბუღალტრული ანგარიშგების ფორმებით” განსაზღვრული მოთხოვნები ვრცელდება ავტონომიური რესპუბლიკისა და ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაფუძნებულ ან/და მის მიმართ ანგარიშვალდებულ/მისი კონტროლისადმი დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებზე, აგრეთვე სხვა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებზე/არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირებზე, თუ ისინი არიან შესაბამისი დონის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამის/ქვეპროგრამის ფარგლებში ასიგნებების განკარგვის უფლებამოსილების მქონე ორგანიზაციები.
 • შეკითხვა: რა ვადებში უნდა წარუდგინოს სახაზინო სამსახურს სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა მხარჯავმა დაწესებულებებმა წლიური ნაერთი ფინანსური ანგარიშგებები და ბუღალტრული აღრიცხვის 6 თვის ინფორმაცია?
 • პასუხი: სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფმა მხარჯავმა დაწესებულებებმა ნაერთი წლიური ფინანსური ანგარიშგებების ფორმები დანართებთან ერთად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურს უნდა წარუდგინონ საანგარიშგებო წლის მომდევნო წლის 1 აპრილამდე, ხოლო 1 ივლისის მდგომარეობით ბუღალტრული აღრიცხვის ინფორმაცია - იმავე საანგარიშგებო წლის 1 აგვისტომდე.
 • შეკითხვა: ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციები ვის მიმართ არიან ანგარიშვალდებულნი ბუღალტრული ანგარიშგების წარდგენასთან დაკავშირებით და რა პერიოდულობით?
 • პასუხი: ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციები პერიოდულ - 1 აპრილის, 1 ივლისის, 1 ოქტომბრის მდგომარეობით და წლიურ ბუღალტრულ ანგარიშგებებს - საანგარიშო წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით ამზადებენ და წარუდგენენ ადგილობრივი ხელისუფლების, ავტონომიური რესპუბლიკის აღმასრულებელი ხელისუფლების საფინანსო ორგანოებს, მათ მიერ დადგენილ ვადებში. საფინანსო ორგანოებს ევალებათ ერთიანი მუნიციპალური და ავტონომიური რესპუბლიკის ერთიანი რესპუბლიკური ბიუჯეტებით განსაზღვრული საბიუჯეტო ორგანიზაციების ნაერთი (კონსოლიდირებული) ბუღალტრული ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა დანიშნულებით, ავტონომიური რესპუბლიკისა და მუნიციპალიტეტების აღმასრულებელი ორგანოების მიერ განსაზღვრული წესით და დადგენილ ვადებში.
 • შეკითხვა: რომელი ნორმატიული აქტით რეგულირდება სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ინვენტარიზაციის ჩატარების პროცესი?
 • პასუხი: სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ინვენტარიზაციის ჩატარება რეგულირდება “საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ქონების, მოთხოვნების და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის №605 ბრძანებით.
 • შეკითხვა: რომელი ნორმატიული აქტით არის განსაზღვრული სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში ძირითადი აქტივების ცვეთის ნორმები?
 • პასუხი: ძირითადი აქტივების ცვეთის ნორმები განსაზღვრულია „ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთის ნორმებისა და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2002 წლის 31 დეკემბრის №439 ბრძანებით.
 • შეკითხვა: რომელი ნორმატიული აქტით არის განსაზღვრული სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში სალაროს ორგანიზებისა და ოპერაციების წარმოების წესი?
 • პასუხი: სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში სალაროს ორგანიზებისა და ოპერაციების წარმოების წესი განსაზღვრულია „საბიუჯეტო ორგანიზაციების სალაროს ორგანიზებისა და ოპერაციების წარმოების წესის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2011 წლის 4 თებერვლის №49 ბრძანებით.
 • შეკითხვა: რომელი ნორმატიული აქტით არის განსაზღვრული სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში საბუღალტრო დოკუმენტებისა და სააღრიცხვო რეგისტრების ფორმები?
 • პასუხი: სახელმწიფო, ავტონომიური რესპუბლიკების და ადგილობრივი ხელისუფლების საბიუჯეტო ორგანიზაციებში საბუღალტრო დოკუმენტებისა და სააღრიცხვო რეგისტრების ფორმები განსაზღვრულია „საბიუჯეტო ორგანიზაციების პირველადი საბუღალტრო დოკუმენტებისა და სააღრიცხვო რეგისტრების ფორმების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის №449 ბრძანებით.
 • შეკითხვა: აქტივების რომელი კატეგორია განიხილება მცირეფასიან აქტივად?
 • პასუხი: მცირეფასიან აქტივად განიხილება 500 ლარზე ნაკლები ღირებულების და ერთ წელზე მეტი ვადით, მრავალჯერადი გამოყენების ტექნიკა, ინვენტარი და მოწყობილობა.
 • შეკითხვა: როგორ განისაზღვრება არამატერიალური ძირითადი აქტივების ამორტიზაციის ნორმა?
 • პასუხი: არამატერიალურ ძირითადი აქტივები ამორტიზდება სასარგებლო მომსახურების ვადის პროპორციულად, თუ სასარგებლო მომსახურების ვადის განსაზღვრა შესაძლებელია, წინააღმდეგ შემთხვევაში, წლიურად, 10 პროცენტის ოდენობით. განუსაზღვრელი ვადის მქონე არამატერიალური ძირითადი აქტივები არ ამორტიზდება.
 • შეკითხვა: ცვეთის დარიცხვა ძირითადი აქტივების ნარჩენ (საბალანსო) ღირებულებაზე უნდა მოხდეს თუ საწყის (ისტორიულ) ღირებულებაზე?
 • პასუხი: ძირითად აქტივებზე ცვეთის დარიცხვა უნდა მოხდეს წრფივი მეთოდის გამოყენებით, „ბიუჯეტების დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ძირითადი აქტივების ფიზიკური ცვეთის ნორმებისა და მათი ბუღალტრულ აღრიცხვაში ასახვის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2002 წლის 31 დეკემბრის №439 ბრძანებით განსაზღვრული ნორმის ფარგლებში, აქტივების საწყის (ისტორიულ) ღირებულებაზე და არა ნარჩენ (საბალანსო) ღირებულებაზე.
 • შეკითხვა: რა რეკვიზიტებისგან უნდა შედგებოდეს ეკონომიკური მოვლენის მოხდენის ფაქტის დამადასტურებელი პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტი?
 • პასუხი: პირველადი აღრიცხვის დოკუმენტებში აღინიშნება შემდეგი რეკვიზიტები: დოკუმენტის (ფორმის) დასახელება, მისი შედგენის თარიღი, ეკონომიკური მოვლენის შინაარსი, ზომის ერთეული (თუ გააჩნია გაზომვის ფიზიკური ერთეული, რომელთანაც შესაძლებელია ფასების დაკავშირება), რაოდენობა, ფასი, თანხა, ეკონომიკური მოვლენის განმახორციელებელი ან/და დოკუმენტების სწორად გაფორმებისათვის პასუხისმგებელ თანამდებობის პირთა ხელმოწერები, აგრეთვე სხვა მონაცემები, რომლებიც გამომდინარეობს მოვლენის შინაარსიდან და მონაცემების დამუშავების ტექნოლოგიის თავისებურებებიდან.
 • შეკითხვა: რა ვადაში ამზადებს სახელმწიფო ხაზინა ანგარიშგებას სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების და გადასახდელების შესახებ?
 • პასუხი: სახელმწიფო ხაზინა ყოველი თვის დასრულებიდან 20 დღის ვადაში ამზადებს ანგარიშგებას სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების, გადასახდელების, ნაშთის ცვლილებისა და მთლიანი სალდოს ჩვენებით.
 • შეკითხვა: როგორ ხდება სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების ფონდიდან თანხების ჩამოჭრა?
 • პასუხი: თანხების ჩამოჭრა ხდება ხაზინის ერთიანი ანგარიშიდან, აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ იძულების წესით, საქართველოს ეროვნულ ბანკში წარდგენილი საინკასო დავალებების საფუძველზე, ფიზიკური და იურდიული პირების სასარგებლოდ.
 • შეკითხვა: რა წარმოადგენს უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებელი ინვესტიციური პროექტების ფარგლებში ათვისებულ სახსრებზე (რომელთა ათვისება ხორციელდება სახაზინო ანგარიშების გაუვლელად) ვალდებულების, საგადახდო მოთხოვნისა და საკასო ხარჯის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებაში ასახვის საფუძველს?
 • პასუხი: სახაზინო სამსახურის მიერ უცხოეთიდან მიღებული დაფინანსების წყაროებით და გრანტებით განსახორციელებელი საინვესტიციო პროექტების ფარგლებში ათვისებული სახსრების შესახებ (რომელთა ათვისება ხორციელდება სახაზინო ანგარიშების გაუვლელად) ვალდებულების, საგადახდო მოთხოვნისა და საკასო ხარჯის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშგებაში ასახვის საფუძველს წარმოადგენს ორგანიზაციის მიერ დადგენილი ფორმით წარმოდგენილი წერილობითი ინფორმაცია პროექტების შესრულების მდგომარეობის შესახებ ან/და ფინანსთა სამინისტროს სახელმწიფო ვალის მართვის დეპარტამენტის მიერ წერილობით წარმოდგენილი ინფორმაცია, რომელიც წარედგინება სახელმწიფო ხაზინას საანგარიშო პერიოდის დასრულებიდან 10 დღის ვადაში.
 • შეკითხვა: სად ინახება სახელმწიფო ხაზინის განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრები?
 • პასუხი: სახელმწიფო ხაზინის განკარგულებაში არსებული ფულადი სახსრები ინახება სახელმწიფო ხაზინის ერთიან ანგარიშზე, ასევე, სახელმწიფო ხაზინის სხვა ანგარიშებზე.
 • შეკითხვა: საბიუჯეტო ორგანიზაციას აქვს თუ არა უფლება გახსნას საბანკო ანგარიში სახელმწიფო ხაზინის თანხმობის გარეშე?
 • პასუხი: სახელმწიფო ხაზინის თანხმობის გარეშე დაუშვებელია საბიუჯეტო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშის გახსნა, გარდა საბიუჯეტო კოდექსის მე-7 მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. სახელმწიფო ხაზინა უფლებამოსილია გააუქმოს საბანკო ანგარიშის გახსნის ნებართვა და დახუროს ანგარიში. საბიუჯეტო ორგანიზაცია უზრუნველყოფს მის მიერ მიღებული ყველა შემოსულობის სრულად და დაუყოვნებლივ აღრიცხვას სახელმწიფო ხაზინის ერთიან ანგარიშზე, თუ ზემოაღნიშნული კოდექსით სხვა რამ არ არის განსაზღვრული.
ანგარიშსწორება
დაბრუნება
 • შეკითხვა: როგორ ხორციელდება სახელმწიფო ხაზინის მიერ ფულადი გადარიცხვები?
 • პასუხი: სახელმწიფო ხაზინის მიერ ეროვნულ ვალუტაში გადარიცხვები ხორციელდება ხაზინის ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, სადაც რეგისტრირებული საგადახდო მოთხოვნების მიხედვით ყალიბდება ელექტრონული საგადახდო დავალებები და დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშსწორების (RTGS) სისტემის მეშვეობით იგზავნება ბანკებში გასანაღდებლად.
 • შეკითხვა: როგორ ხორციელდება სახელმწიფო ხაზინის მიერ უცხოურ ვალუტაში ოპერაციები?
 • პასუხი: სახაზინო სამსახურს გახსნილი აქვს სავალუტო ანგარიში საქართველოს ეროვნულ ბანკში, სადაც შესაძლებელია განხორციელდეს ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების სავალუტო ოპერაციები. სახაზინო სამსახური საქართველოს ეროვნულ (მოკორესპოდენტო) ბანკთან ურთიერთობს SWIFT-ის მეშვეობით, რაც უზრუნველყოფს ინფორმაციის გაცვლის მაღალ ხარისხს და სავალუტო ოპერაციების სწრაფად განხორციელებას.
 • შეკითხვა: რომელ ვალუტაშია შესაძლებელი უცხოური ვალუტის ოპერაციების განხორციელება სახელმწიფო ხაზინის სავალუტო ანგარიშზე?
 • პასუხი: სახაზინო სამსახურს გახსნილი აქვს ანგარიშები, აწარმოებს გადახდის და კონვერტაციის ოპერაციებს შემდეგი უცხოური ვალუტებით: 1. აშშ დოლარი; 2. ევრო; 3. დიდი ბრიტანეთის გირვანქა სტერლინგი; 4. შვეიცარიული ფრანკი; 5. კანადური დოლარი; 6. ავსტრალიური დოლარი; 7. დანიური კრონი; 8. ქუვეითური დინარი; 9. შვედური კრონი 10. სინგაპურული დოლარი; 11. ნორვეგიული კრონი; 12. იაპონური იენი.
 • შეკითხვა: როდის ხდება კონვერტაციის ოპერაციის შესრულება?
 • პასუხი: კონვერტაციის ოპერაციის შესრულება ხდება ხაზინის ელექტრონულ სისტემაში დავალების დამტკიცების დღის მომდევნო სამუშაო დღეს კონვერტაციის დავალების შესრულების დღეს არსებული ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფოციალური გაცვლითი კურსით.
 • შეკითხვა: რომელ სახაზინო კოდებზე ხდება გადარიცხული თანხების მობრუნება?
 • პასუხი: 1. ხაზინის ერთიან ანგარიშზე მიმდინარე წელს გადახდილი თანხის მობრუნება ხორციელდება ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სახაზინო კოდზე 9921 (მიმდინარე წელს გადახდილი თანხის მობრუნება) შესაბამისი ბიუჯეტის კოდის მითითებით. მობრუნებისას შესაბამისი თანხით მცირდება საკასო ხარჯი და საგადახდო მოთხოვნა. 2. წინა წლებში გადახდილი თანხის მობრუნება ხდება ბიუჯეტის შემოსულობებში “წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო ხარჯის” 3460 სახაზინო კოდზე.
 • შეკითხვა: მიმდინარე წლის განმავლობაში ბიუჯეტიდან გადახდილი თანხების მობრუნების დროს რომელი რეკვიზიტების მითითებაა სავალდებულო ხარჯის შემცირებისთვის?
 • პასუხი: ბიუჯეტიდან მიმდინარე წელს გადახდილი თანხის მობრუნების დროს ხარჯის შესამცირებლად საგადახდო დავალების გადახდის დანიშნულებაში სავალდებულოა მითითებული იქნას იმ საბიუჯეტო ორგანიზაციის პროგრამული კოდი, ვალდებულების ნომერი, მოთხოვნის ნომერი და ხარჯების ეკონომიკური კლასიფიკაციის მუხლი, საიდანაც მოხდა თანხის გადარიცხვა.
ბიუჯეტში გადახდილი თანხების დაბრუნება ან/და შეცდომის გასწორება
დაბრუნება
 • შეკითხვა: როგორ დავიბრუნოთ ბიუჯეტში ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი თანხა (გადასახადების გარდა)?
 • პასუხი: სხვა შემოსულობების ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი თანხის დაბრუნება ხორციელდება სახელმწიფო ხაზინის მიერ გადასახადის გადამხდელის წერილობითი განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ახლდეს იმ აღმასრულებელი, სასამართლო ან საკანონმდებლო ხელისუფლების, აგრეთვე სხვა სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანოს წერილობითი დასტური (უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და ბეჭდით, გარდა ელექტრონული დოკუმენტებისა), სხვა შემოსულობების ზედმეტად ან შეცდომით ჩარიცხვის შესახებ, ვისი გაწეული მომსახურების სანაცვლოდაც იქნა გადახდილი სხვა შემოსულობები.
 • შეკითხვა: როგორ უნდა დავიბრუნოთ სასამართლოს საქმის წარმოებისათვის გადახდილი სახელმწიფო ბაჟი?
 • პასუხი: სახაზინო სამსახურს წერილობითი განცხადებით უნდა მომართოს იმ პირმა ვის სასარგებლოდაც ბრუნდება სახელმწიფო ბაჟი, რომელსაც თან უნდა ახლდეს კანონიერ ძალაში შესული შესაბამისი სასამართლო გადაწყვეტილება/განჩინება/დადგენილება, სახელმწიფო ბაჟის დაბრუნების შესახებ და ანგარიშის ნომერი ეროვნულ ვალუტაში.
 • შეკითხვა: როგორ ხდება შემოსულობის სახაზინო კოდზე შეცდომით გადახდილი თანხის სხვა სახაზინო კოდზე გადატანა (გადასახადების გარდა)?
 • პასუხი: სხვა შემოსულობების ზედმეტად ან შეცდომით გადახდილი თანხის გადატანა ხორციელდება სახელმწიფო ხაზინის მიერ გადასახადის გადამხდელის წერილობითი განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან უნდა ახლდეს იმ აღმასრულებელი, სასამართლო ან საკანონმდებლო ხელისუფლების, აგრეთვე სხვა სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანოს წერილობითი დასტური (უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით და ბეჭდით, გარდა ელექტრონული დოკუმენტებისა), სხვა შემოსულობების ზედმეტად ან შეცდომით ჩარიცხვის შესახებ, ვისი გაწეული მომსახურების სანაცვლოდაც იქნა გადახდილი სხვა შემოსულობები.
 • შეკითხვა: როგორ და რა თანხების განთავსება ხდება ხაზინის ერთიან ანგარიშზე დეპოზიტების სახით?
 • პასუხი: მხარჯავი ერთეულის სადეპოზიტო სახაზინო კოდზე ხდება მხარჯავი ერთეულის დაქვემდებარებაში მყოფი საბიუჯეტო ორგანიზაციების განკარგულებაში დროებით არსებული სახსრები, რომლებიც შემოსავლად აღიარებამდე საჭიროებს უფლებამოსილი პირების მიერ დადასტურებას, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეიძლება გადაეცეს თანხის მიღებაზე უფლებამოსილ პირებს, მიიმართოს შესაბამის ბიუჯეტში ან ანგარიშის მფლობელის სახელმწიფო ხაზინაში არსებულ ანგარიშზე ან გადამხდელს დაუბრუნდეს.
 • შეკითხვა: როგორ ხდება დეპოზიტის სახით განთავსებული თანხების დაბრუნება ან ბიუჯეტში მიმართვა?
 • პასუხი: ხაზინის ერთიან ანგარიშზე დეპოზიტის სახით განთავსებული თანხების გადამხდელისათვის დაბრუნება ან ბიუჯეტში მიმართვა ხორციელდება იმ საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ, ხაზინაში წარდგენილი საგადახდო დავალების საფუძველზე, ვის სადეპოზიტო კოდზეც იქნა თანხა განთავსებული.
 • შეკითხვა: პიროვნება ვისაც სასამართლო გადაწყვეტილებით /განჩინებით/ დაუბრუნდა ბაჟი მაგრამ არ იმყოფება საქართველოში მინდობილ პირს თუ შეუძლია წარადგინოს განცხადება და ანგარიშის ნომერი და მოითხოვოს მიმნდობის სახელით ბაჟის დაბრუნება?
 • პასუხი: მინდობილ პირს აქვს უფლება დაიბრუნოს სახელმწიფო ბაჟი, თუ მინდობილობაში/რწმუნებულებაში კონკრეტულად არის განზაზღრული, თანხის მიღების უფლება.
 • შეკითხვა: ბაჟის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის /ქვითარი/ წარმოდგენა სავალდებულოა?
 • პასუხი: ბაჟის გადახდის დამადასტურებელი ქვითრის წარმოდგენა, სტანდარტულ შემთხვევაში სავალდებულო არ არის, მაგრამ სასურველია. აქვე გამოუყენებელი თანხის დაბრუნების შემთხვევაში აუცილებელია სახელმწიფო ბაჟის ჩარიცხვის დამადასტურებელი საბუთის დედნის წარმოდგენა.
 • შეკითხვა: ბაჟის დაბრუნების შესახებ განცხადებაში საბანკო ანგარიშის ნომერი უნდა იყოს მითითებული და აქვს თუ არა მნიშვნელობა ვისი ანგარიშის ნომერი იქნება?
 • პასუხი: ბაჟის დაბრუნებისათვის აუცილებელია განცხადებაში მიეთითოს, ან განცხადებაზე თანდართული იყოს იმ ფიზიკური თუ იურიდიული პირის საბანკო რეკვიზიტები ვის სასარგებლოთაც ხდება ბაჟის დაბრუნება.
 • შეკითხვა: რა ვადაში ხდება სასამართლო ბაჟის დაბრუნება სააღსრულებო ფურცლის/განჩინების სახაზინო სამსახურისათვის გადაცემის შემდგომ?
 • პასუხი: სახაზინო სამსახურში მიღებული დოკუმენტაციას განიხილავს განცხადების რეგისტრაციის რიგითობით. პრაქტიკიდან გამომდინარე სახელმწიფო ბაჟის დაბრუნება სრულყოფილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში, ხორციელდება, ორი-სამი სამუშაო დღის განმავლობაში.
ვალდებულებები და მოთხოვნები
დაბრუნება
 • შეკითხვა: რა დოკუმენტი არეგულირებს სახელმწიფო ხაზინიდან გადახდების წესს?
 • პასუხი: საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტით, ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკური ბიუჯეტებით, ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებით და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსით გათვალისწინებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირების ბიუჯეტებით და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების ბიუჯეტებით (შემდგომში „შესაბამისი ბიუჯეტებით“) განსაზღვრული ასიგნებების ფარგლებში გადახდების განხორციელების წესს განსაზღვრავს საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2014 წლის 31 დეკემბრის N424 ბრძანებით დამტკიცებული ინსტრუქცია „სახელმწიფო ხაზინის მომსახურებაზე მყოფი ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელების წესის შესახებ“
 • შეკითხვა: რა არის ვალდებულება?
 • პასუხი: გადახდაზე ვალდებულების აღება – საბიუჯეტო ორგანიზაციის მიერ საბიუჯეტო წლის განმავლობაში განსახორციელებელ გადახდებზე სახელმწიფო ხაზინაში დადგენილი წესით ვალდებულების რეგისტრაცია;
 • შეკითხვა: რა არის განაცხადი?
 • პასუხი: განაცხადი არის ვალდებულების დოკუმეტი (დანართი N 3) რომლითაც ხდება გარკვეული ხარჯების აღება
 • შეკითხვა: რა ხარჯების აღება ხდება განაცხადით?
 • პასუხი: ვალდებულების აღება განაცხადის (დანართი №3) ფორმით ხდება შესაბამისი ბიუჯეტით განსაზღვრული წლიური ასიგნებების ფარგლებში შემდეგი სახის ხარჯებზე: ა) ხელფასი ფულადი ფორმით, სოციალური შენატანები, შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება ფულადი ფორმით (მათ შორის, სუბსიდიების მუხლში გათვალისწინებული ანალოგიური გადასახდელები); ბ) ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ მივლინების ხარჯები (მათ შორის, სუბსიდიების მუხლით); გ) სამხედრო მოსამსახურეებისა და სამოქალაქო პირების საველე ფული; დ) „სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ” საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ფარული ხარჯები; ე) საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობების შენახვის ხარჯები; ვ) საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის და ამ ორგანიზაციებში გაწევრიანების ხარჯები; ზ) სხვა სახელმწიფო ერთეულზე გადასაცემი გრანტები; თ) სოციალური დახმარება; ი) დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება; კ) სახელმწიფო და სხვა სახის ჯილდოებზე დაწესებული ფულადი პრემიები; ლ) სახელმწიფო ერთეულების მიზეზით ფიზიკური ტრამვირებისა თუ ქონებრივი ზარალის ასანაზღაურებლად, აგრეთვე დაღუპვის შემთხვევაში გადასახდელი ფულადი კომპენსაციები; მ) მოსწავლეთა ვაუჩერები, სახელმწიფო სასწავლო გრანტები და სტიპენდიები, აგრეთვე პრეზიდენტის ან სხვა სახელობის გრანტები და სტიპენდიები; ნ) სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ან მიღებული ტრავმების ფულადი კომპენსირების, ასევე საოჯახო მეურნეობაზე გაწეული სხვა ფულადი დახმარების მიზნით, განსახორციელებელი გადახდები; ო) კანონმდებლობით დადგენილი პერიოდული გასაცემლები: “მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად, პარტიების საქმიანობისათვის ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხები და საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსით“ პარტიებისთვის/საარჩევნო სუბიექტებისთვის, საოლქო საარჩევნო კომისი(ებ)ისათვის დადგენილი დაფინანსებება; პ) საქართველოს პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატთა, ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოს წევრთა ბიუროს და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი ორგანოს - საკრებულოს წევრთა უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები; ჟ) საგარეო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა; რ) საშინაო სახელმწიფო ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა; ს) საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობიდან გამომდინარე ვალდებულებები; ტ) საპენსიო შენატანი - დამსაქმებლის და სახელმწიფოს მიერ გადასახდელი თანხა.
 • შეკითხვა: რომელი ვალდებულებების წარმოდგება ხდება წერილის საფუძველზე?
 • პასუხი: წერილის საფუძველზე ვალდებულების აღება ხორცილედება ისეთ ხარჯებზე რომლებიც სახელმწიფო შესყიდვების კანონის შესაბამისად თავისუფალია ხელშეკრულების არსებობისაგან: ასეთებია: წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ფიჭური კავშირგაბმულობის ხარჯები. ასევე ბიუჯეტთან ანგარიშსწორების მიზნით განსახორციელებელ გადახდებზე და ბიუჯეტის სასარგებლოდ წინა წლებში დარიცხული გადასახდელების დასაფარავად, სახელმწიფოს მიერ განსაზღვრული ფუნქციის შესასრულებლად დაფუძნებული სსიპ-ს მიერ გაწეული მომსახურების ანაზღაურების მიზნით, ასევე საზღვარგარეთ სწავლისა და მკურნალობის ხარჯებზე ვალდებულების აღება.
 • შეკითხვა: რომელ სახაზინო კოდებზე ხდება გადარიცხული თანხების მობრუნება?
 • პასუხი: 1) წინა წლებში გადახდილი თანხების მობრუნება ხდება სახაზინო კოდზე - 302003460 “წინა წელს გამოუყენებელი და დაბრუნებული საბიუჯეტო სახსრები”. 2) მიმდინარე წელს გადახდილი თანხების მობრუნება ხდება სახაზინო კოდზე - 302009921 “ბიუჯეტიდან გაწეული ხარჯის დაბრუნება”, მობრუნებისას შესაბამისი თანხით მცირდება საკასო ხარჯი და საგადახდო მოთხოვნა.
 • შეკითხვა: სად ჩაირიცხება სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტები/მიზნობრივი დაფინანსება?
 • პასუხი: სამინისტროებისა და უწყებების მიერ მიღებული ფულადი გრანტები/მიზნობრივი დაფინანსება ჩაირიცხება ხაზინის ერთიან ანგარიშზე, სახაზინო კოდი - 302007000 “მიზნობრივი გრანტის სახით მიღებული შემოსავალი”, ხოლო გრანტის/მიზნობრივი დაფინანსების სახსრებით გაწეული ხარჯების დაბრუნება ხორციელდება ხაზინის ერთიანი ანგარიშის სახაზინო კოდზე - 302009941 “მიზნობრივი გრანტის კუთხით გაწეული ხარჯის დაბრუნება”.
 • შეკითხვა: რა არის წინასწარი გადახდის დამოწმება და რის შესაბამისად მიეთითება წინასწარი გადახდის დამოწმების ვადა საგადახდო მოთხოვნაში?
 • პასუხი: წინასწარი გადახდის დამოწმება არის წინასწარ გადახდილი სახსრებით განხორციელებული ოპერაციის დადასტურება დარიცხვით. წინასწარი გადახდის შემთხვევაში დამოწმების ვადა მიეთითება ხელშეკრულების ან/და შესაბამისი სადაზღვევო და საბანკო გარანტიის მოქმედების ფარგლებში. მივლინების შემთხვევაში, ორგანიზაცია ვალდებულია, მივლინების დასრულებიდან 65 კალენდარული დღის ვადაში, განახორციელოს მივლინების ხარჯის ტიპებზე გაწერილი სავარაუდო მოცულობების დაზუსტება და მივლინების ხარჯების დამოწმება.
 • შეკითხვა: რა აუცილებელი პირობებია საჭირო საგადახდო მოთხოვნის დასარეგისტრირებლად?
 • პასუხი: ორგანიზაცია სიტემაში არეგისტრირებს საგადახდო მოთხოვნას, რომელსაც სახაზინო სამსახური ადასტურებს აღებული ვალდებულების, დარიცხული ოპერაციის და კვარტალური განწერით განსაზღვრული ასიგნების ფარგლებში.
 • შეკითხვა: რა აუცილებებლი პირობებია საჭირო დავალიანების დასაფარად?
 • პასუხი: ბუღალტრული ანგარიშგების (ბუღალტრული ბალანსის) მონაცემებით რიცხული ვადაგადაცილებული დავალიანების დაფარვა ორგანიზაციის მიერ ხდება გადახდების განხორციელების შესახებ დამტკიცებული ინსტრუქციით აღებული ვალდებულების ფარგლებში დავალიანების დაფარვის გზით. წინა წლის სისტემაში ორგანიზაციას ვალდებულებების რეგისტრაციის საშუალება ეძლევა ბუღალტრული/ფინანსური ანგარიშგების დამტკიცებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს მიმდინარე წლის 1 აპრილისა. ორგანიზაციაში ვალდებულებათა აღრიცხვის შემოღებამდე წარმოქმნილი დავალიანების დაფარვა ხდება ორგანიზაციის ბუღალტრული ანგარიშგების (ბუღალტრული ბალანსის) მონაცემებით რიცხული ფინანსური ვალდებულებების ფარგლებში.

კითხვა-პასუხი
რა აუცილებელი პირობებია საჭირო საგადახდო მოთხოვნის დასარეგისტრირებლად?
პასუხი
სტატისტიკა და ანალიტიკა