ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება სახელმწიფო ხაზინის მიერ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურის მიერ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების დადგენა არ ხორციელდება. აგრეთვე, არ ხორციელდება მათი გადახდევინება, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევისა.