სახელმწიფო ხაზინის სერვისების შესახებ ინფორმაცია

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახური მისთვის დებულებით მინიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში ახორციელებს: (i) საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ გადახდების განხორციელებისა და (ii) გადახდილი სახელმწიფო ბაჟის მოქალაქეებისთვის დაბრუნების მომსახურებას.