სახელმწიფო ხაზინის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების ჩამონათვალი

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
სახაზინო სამსახურს არ გააჩნია ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონება.