2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის იანვარ - ნოემბრის შესრულების ანგარიშგება